Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL w GSW Milenium

Gość


Nasze ośrodki

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL w GSW Milenium


Centrum Egzaminacyjne

ECDL PL-CE 0051

ul. Leopolda Okulickiego 3a

62-200 Gniezno

ecdl_400

[Idea ECDL]

[Nowy ECDL]

[Certyfikaty]

[Cennik Certyfikacji]

[Egzaminatorzy]

[Laboratoria]

[Kontakt]

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium jako Centrum Egzaminacyjne ECDL akredytowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne pod numerem PL-CE0051 umożliwia w swojej sieci certyfikowanych Laboratoriów zdobycie międzynarodowych certyfikatów ECDL:

Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został nazwany „EuropeanComputerDrivingLicence” (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”) choć w Polsce używamy nazwy "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych". W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś prawo jazdy czyli licencja na prowadzenie samochodu - można bez niego przeżyć, ale ze wszech miar lepiej je mieć

ECDL to praktycznie niezbędne minimum w zakresie obsługi komputerów, jakiego oczekują europejscy pracodawcy. Certyfikat jest obecnie honorowany w 146 krajach, można go zdawać w 38 językach, posiada go 6,5 mln ludzi na świecie.

Egzaminy ECDL można zdawać tylko przed akredytowanymi egzaminatorami w certyfikowanych laboratoriach, które współpracują z Centrami ECDL. Nad wszystkim czuwa Polskie Biuro ECDL.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

•potwierdzenie posiadanych kompetencji,

•wzrost pozycji na rynku pracy,

•większa pewność utrzymania zatrudnienia,

•wzrost mobilności,

•wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Jeśli wymóg posiadania certyfikatu ECDL pojawia się w ogłoszeniu o poszukiwaniu pracowników, pracodawca, czy też jego służby HR, nie muszą tracić czasu na sprawdzanie umiejętności komputerowych kandydatów do pracy, gdyż mogą zawierzyć certyfikatowi. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki. Pracodawca może także sprawdzić jakość szkoleń dla swoich pracowników, jeśli kończą się one certyfikatem. Według opinii wielu szefów działu informatyki, w firmie, w której użytkownicy systemów informatycznych posiadają kompetencje komputerowe (potwierdzone certyfikatem ECDL), helpdesk informatyczny ma o wiele mniej pracy, niż w innych firmach.

Korzyści dla pracodawcy:

•szybsza i tańsza rekrutacja nowych pracowników,

•wzrost wydajności i jakości pracy,

•redukcja kosztów,

•wzrost rentowności wydatków na informatyzację,

•wzrost efektywności wykorzystania zasobów IT.

Korzyści odnoszone przez pracowników i pracodawców przekładają się bezpośrednio na korzyści ogólnospołeczne.

Korzyści dla społeczeństwa:

•podwyższenie ogólnego poziomu kompetencji informatycznych,

•wsparcie modelu uczenia się przez całe życie,

•otwarcie drzwi do Społeczeństwa Informacyjnego,

•korzystny wpływ na unowocześnienie gospodarki kraju.

Egzaminy ECDL można zdawać tylko przed akredytowanymi egzaminatorami w certyfikowanych laboratoriach, które współpracują z Centrami ECDL. Nad wszystkim czuwa Polskie Biuro ECDL.

do góry

Idea ECDL

W 1992 roku w Finlandii powstała inicjatywa Certyfikatu Umiejętności Komputerowych jako jednolitego w skali kraju certyfikatu zaświadczającego, że jego posiadacz posiada podstawowe umiejętności obsługi mikrokomputerów i potrafi efektywnie je wykorzystać w codziennej pracy. Pierwsze Certyfikaty Umiejętności Komputerowych wydano w 1994 roku. Do połowy 1996 roku w małej Finlandii (ok. 5 mln. mieszkańców) Certyfikat Umiejętności Komputerowych posiadało już ponad 10,000 osób. Docelowo Finowie zakładają, że egzaminom podda się około 1 mln. osób, tj. co piąty obywatel Finlandii.

Idea Certyfikatu Umiejętności Komputerowych wyszła na przeciw wymaganiom pracodawców. Jest bowiem jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejętności zatrudnionych bądź też zatrudnianych pracowników. Miernik ten jest niezależny od miejsca zdobycia umiejętności, od ukończonych kursów czy też wykształcenia. Pracodawca, zatrudniając posiadacza Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, ma pewność, że jego pracownik będzie efektywnie wykorzystywał możliwości jakie niesie sobą technologia informatyczna.

Wzorując się na doświadczeniach fińskich CEPIS - Council of European Professional InformaticsSocieties (tj. Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych) na początku 1996 roku podjął inicjatywę upowszechnienie idei Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w całej Zjednoczonej Europie. Inicjatywę poparła Rada Europy i włączyła Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych do pakietu inicjatyw zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji. Wdrożenie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w czasie Europejskiego Forum w Pradze we wrześniu 1996 roku zostało także zalecone krajom Europy Środkowo-Wschodniej jako jedno z działań dostosowawczych.

Do końca 1996 roku szereg krajów Europy rozpoczęło pilotowe wdrożenie programu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Poza pomysłodawcą, tj. Finlandią, egzaminy wg. jednolitego programu są przeprowadzane w Szwecji (ponad 6,500 do końca 1996 roku), Francji, Irlandii, Danii i Norwegii.

Polskie Towarzystwo Informatyczne jako członek CEPISu podjęło inicjatywę rozpropagowania idei i wdrożenia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w Polsce. Przygotowane zostały odpowiednie dokumenty i procedury, przetłumaczone pytania egzaminacyjne i przeszkoleni egzaminatorzy, w większości członkowie PTI. Powstało Polskie Biuro ECDL, którego zadaniem jest koordynacja prac, obsługa informacyjna systemu wydawania certyfikatów ECDL i nadzór nad rzetelnością przeprowadzania egzaminów.

Inicjatywa jednolitego w skali kraju Certyfikatu Umiejętności Komputerowych powstała w Finlandii w 1992 roku. Pierwsze Certyfikaty wydano w 1994 roku. Do połowy 1996 roku w małej Finlandii (ok. 5 mln. mieszkańców) Certyfikat Umiejętności Komputerowych posiadało już ponad 10 000 osób. 

Wzorując się na doświadczeniach fińskich, Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych CEPIS, na początku 1996 roku, podjęło inicjatywę upowszechnienia idei Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w całej zjednoczonej Europie. W swoich działaniach uzyskało poparcie Rady Europy, która włączyła ECDL do pakietu inicjatyw zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji. W czasie Europejskiego Forum w Pradze, we wrześniu 1996 roku, wdrożenie ECDL zostało także zalecone krajom Europy Środkowo-Wschodniej, jako jedno z działań dostosowawczych przed akcesją. Do końca 1996 roku szereg krajów Europy rozpoczęło wdrażanie programu, w tym Polska.

Polskie Towarzystwo Informatyczne, jako członek stowarzyszenia CEPIS, podjęło inicjatywę rozpropagowania idei i wdrożenia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w Polsce. Przygotowane zostały odpowiednie dokumenty i procedury, przetłumaczono pytania egzaminacyjne i przeszkolono egzaminatorów, wybranych starannie spośród członków PTI. Powstało Polskie Biuro ECDL, którego zadaniem jest koordynacja prac, obsługa informacyjna systemu nadawania ECDL i nadzór nad rzetelnością przeprowadzania egzaminów.

do góry

Nowy ECDL

Fundacja ECDL, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, wprowadziła w roku 2013 Nowy ECDL. Jest to nowa edycja programu certyfikacji ECDL, odzwierciedlająca zmiany technologiczne i nowe wymogi rynku pracy. Podstawowe zmiany to zwiększona elastyczność programu, lepsze przystosowanie do modelu uczenia się przez całe życie i większy zakres modułów certyfikacyjnych. Większą elastyczność program uzyskał poprzez wprowadzenie koncepcji ECDL Profile. ECDL Profile umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W ten sposób można walidować (certyfikować) te umiejętności, które najlepiej pasują do profilu zawodowego czy profilu edukacji. Zdobywanie kolejnych, zaplanowanych kwalifikacji i zdawanie egzaminów z odpowiadających im modułów jest realizacją idei ECDL Profile. Jest to – zgodnie z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych - program uczenia się przez całe życie; nigdy się nie kończy a kandydat może chcieć uaktualniać dotychczasowe kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności, związane z nowymi technologiami lub z nowymi obszarami,  jako że Fundacja ECDL wprowadza wżycie coraz to nowe moduły i uaktualnia dotychczasowe. ECDL Profile zachęca do uczenia się przez całe życie i do ciągłego rozwoju kompetencji cyfrowych.

W Nowym ECDL mamy 3 grupy modułów, jak na rysunku poniżej, poza tym jest jeszcze e-citizen, jako moduł dla początkujących i moduły EPP (Endorsed Product Programme), do których (w Polsce) należą e-Nauczyciel, e-Urzędnik i GIS. Certyfikat ECDL Profile może zawierać dowolną mieszankę tych modułów, byle znalazł się tam co najmniej jeden dowolny moduł BASE/STANDARD/ADVANCED.

Moduły B3, B4, S1, S2, S3, S5, S8 są tożsame ze starymi modułami ECDL. B1 i B2 są zaktualizowaną i zmienioną wersją modułów  1+2+7,  S4 nie jest chwilowo w Polsce oferowany, S6 zastępuje dotychczasowego WebStartera, S7 jest zupełnie nowym modułem (pozwala wykazać się znajomością zasad współpracy  online oraz umiejętnościami konfiguracji narzędzi do współpracy online, pracy przy ich użyciu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przechowywania plików w chmurze, korzystania z kalendarza online, korzystania z portali społecznościowych, z sieciowego środowiska do uczenia się oraz  z technologii mobilnej).
W ofercie nadal pozostanie WebStarter ze względu na jeszcze toczące się projekty unijne, dla których został zakontraktowany, nie będzie on natomiast oferowany nowym kandydatom i w nowych projektach. Znika natomiast e-Guardian, całkowicie zastąpiony przez S3 (IT Security).
Zaprojektowano kilka certyfikatów profili rekomendowanych:
•ECDL BASE PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów B1, B2, B3 i B4.
•ECDL STANDARD PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów B1, B2, B3, B4 oraz dowolnych trzech z grupy modułów STANDARD.
•ECDL PTI STANDARD PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów B1, B2, B3, B4, S1, S2 i S3.
•ECDL ADVANCED PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu dowolnego testu z grupy ADVANCED.
•ECDL EXPERT PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów A1, A2, A3 i A4.
Wszystkie wymienione wyżej wielomodułowe certyfikaty  profili rekomendowanych są ograniczone czasowo – od momentu zdania pierwszego egzaminu do momentu zdania ostatniego – nie może upłynąć więcej niż 3 lata. Pozostałe certyfikaty profilowe nie mają tego ograniczenia – certyfikat zawiera informacje o datach i wersjach zdawania poszczególnych egzaminów.
Z chwilą wprowadzenie Nowego ECDL nie znika „stary” – przez okres 3 lat będą wydawane także certyfikaty ECDL START i ECDL CORE na dotychczasowych warunkach. Wszyscy, którzy rozpoczęli zdawanie egzaminów ECDL przed wejściem w życie Nowego ECDL, mogą kontynuować uzyskiwanie certyfikatów START/CORE. Mogą też (do czego zachęcamy) realizować proces certyfikacji po nowemu: moduły B3, B4, S1, S2 zdane nie wcześniej niż na 3 lata przed ostatnim egzaminem, zostają zaliczone na poczet certyfikatów BASE czy STANDARD; natomiast ci, którzy zdali moduły 1, 2 lub 7 CORE/START, muszą ponownie zdać egzaminy z tej tematyki, czyli moduły B1 i B2. Ze względu na zaplanowane już projekty unijne dopuszcza się także możliwość rozpoczynania w ciągu tych 3 lat starej ścieżki certyfikacyjnej START/CORE.
W sposób naturalny nasuwa się pytanie czy certyfikat BASE jest równoważny STARTowi. Otóż nie. Mimo zachowania przez PTI tej samej ceny pełnej certyfikacji, certyfikat BASE obejmuje wiedzę i umiejętności znacznie szersze - pięciu „starych”  modułów (1,2,3,4,7) - zaś START obejmował tylko cztery. Poza tym kwalifikacje walidowane certyfikatem BASE są o wiele bardziej aktualne niż to jest w przypadku STARTa. Tak samo STANDARD to więcej niż CORE – obejmuje kompetencje odpowiadające starym ośmiu modułom (a także dotychczasowym egzaminom specjalistycznym); aby umożliwić kandydatom starającym się o certyfikat STANDARD uzyskanie go w dotychczasowej cenie CORE’a, PTI wprowadziło PTI STANDARD o określonym składzie (pełen STANDARD pozwala wybrać trzy dowolne egzaminy z ośmiu), w którym oprócz zaktualizowanej zawartości starego CORE’a doszedł jeszcze specjalistyczny S3 - IT Security.
Ujednolicony został także cennik egzaminów. Wszystkie moduły, składające się na PTI STANDARD, a więc B1, B2, B3, B4, S1, S2, S3 – kosztują (wszystkie ceny brutto), tak samo jak dotychczasowe START/CORE:
•Pierwszy egzamin z tej grupy – 162 zł normalny i 98 zł ulgowy,
•Kolejny egzamin z tej grupy – 62 zł normalny i 50 zł ulgowy.
Egzaminy specjalistyczne S5, S6, S7 – 220 zł normalny i 150 zł ulgowy.
Egzamin specjalistyczny S8 (CAD) – 250 zł normalny i 190 zł ulgowy.
Pozostałe ceny bez zmian. Jak widać bardzo obniżyliśmy cenę modułu IT Security (S3) – z 220 zł na 162/62 zł normalny i ze 150 zł na 98/50 ulgowy - a powinien on kosztować tyle co S5-S7 (tyle zresztą kosztował dotychczas).
W cenie modułów PTI STANDARD zawiera się jeden egzemplarz certyfikatu – jeśli ktoś zda egzaminy B1-B4 i poprosi o certyfikat, to otrzyma go bez dodatkowej opłaty, natomiast jeśli później zda pozostałe, brakujące mu do PTI STANDARD, to jeśli zamówi certyfikat, będzie go musiał dodatkowo opłacić (25 zł). W przypadku pozostałych egzaminów w cenie każdego z nich zawarty jest jeden certyfikat.
 
 
Certyfikaty

Od kilku lat nasze Centrum Egzaminacyjne przeprowadza na terenie Polski egzaminy w naszych autoryzowanych laboratoriach ECDL. Cechuje nas wysoki profesjonalizm i indywidualne spojrzenie na każdego egzaminowanego.Zapraszamy wszystkich zainteresowanych egzaminami do kontaktu z naszym Centrum Egzaminacyjnym, udzielimy praktycznych informacji, porad; pomożemy wybrać odpowiedni certyfikat.
 

Cennik certyfikacji
 
Informacja dla kandydatów Płatności kandydatów za wszystkie egzaminy od 1.10.2013 r. odbywają się przez wirtualną kasę www.eecdl.pl/kasa - Przeczytaj poradnik Jeśli kandydat posiada Voucher na egzaminy ECDL, przed podejściem do egzaminu powinien zgłosić ten fakt do PB ECDL. Należy podać numer vouchera, PESEL oraz informację, który moduł kandydat wybiera. Informację należy wysłać na biuro@ecdl.pl a oryginał vouchera przesłać na adres Polskiego Biura ECDL. WAŻNE! Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Systemu Egzaminacyjnego eECDL.pl (https://eecdl.pl/system/htmls/regulamin2.html) oraz Regulaminem Wirtualnej Kasy (http://www.eecdl.pl/wk/regulamin.php) dokonane wpłaty za egzaminy/kupony z kodami na egzaminy należy wykorzystać w terminie maksymalnie 6 miesięcy od daty dokonania wpłaty. W przeciwnym razie nadwyżka wpłaty na opłaty za egzaminy przechodzi na własność PTI, a Kandydat nie może domagać się jej zwrotu. Przystąpienie do egzaminu ECDL po upływie tego terminu wymaga nowej wpłaty/zakupienia nowego kuponu z kodem na egzamin.
 
CENNIK CERTYFIKACJI ECDL
Cennik certyfikacji ECDL ważny od dnia 1.11.2013 przy czym dla nowych modułów (B1, B2, S6, S7) – od dnia 1.08.2013.
 

**S5 – Zarządzanie projektami
S6 – Web Editing
S7 - Współpraca online
Cena brutto zawiera obowiązującą stawkę VAT.

Opłaty ulgowe przysługują uczniom oraz studentom wszystkich typów studiów posiadającym odpowiednie legitymacje, a także emerytom 60+ posiadającym legitymację emerycką.

Do ulgi w przypadku programu certyfikacji e-Nauczyciel uprawnieni są także posiadacze certyfikatu ECDL START lub ECDL CORE lub ECDL BASE lub ECDL STANDARD, uzyskanego nie wcześniej niż 5 lat przed momentem zgłoszenia się do certyfikacji.

Każdy uczestnik po otrzymaniu certyfikatu w postaci papierowej (oprócz ECDL Profile oraz ECDL PTI Standard) może otrzymać kartę w wersji plastikowej. Karta plastikowa, na równi z dokumentem papierowym potwierdza, że dana osoba uzyskała określony certyfikat ECDL.

W cenie dowolnej ilości egzaminów z puli podstawowej zawarty jest jeden certyfikat. W cenie każdego innego egzaminu (poza poprawkowymi) zawarty jest jeden certyfikat. Dodatkowa dopłata do kolejnego certyfikatu w przypadku kontynuacji certyfikacji wynosi 25 zł brutto.

Cena karty plastikowej dla każdego certyfikatu wynosi 25 zł brutto. Karty plastikowe sa zamawiane przez system egzaminacyjny www.eecdl.pl (oprócz Ekspert oraz ECDL Webstarter)

Cena karty plastikowej Ekspert (po zdaniu 4 modułów: A1, A2, A3, A4) wynosi 86,10 zł brutto normalny/79,95 zł brutto ulgowy

Cena duplikatu każdego certyfikatu wynosi 25 zł brutto

do góry

Egzaminatorzy
 
Certyfikowani egzaminatorzy współpracujący z naszym Centrum Egzaminacyjnym
 
 
Laboratoria

W skład naszego Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego PL-E0051 wchodzą laboratoria:


 Kontakt
 
Szczegółowe informacje
Centrum Egzaminacyjne ECDL PL-CE 0051
Pstrowskiego 3a, 62-200 Gniezno

E-mail:
Paweł Jagielski
Koordynator Centrum Egzaminacyjnego przy GSW Milenium